INFORMACJA
DLA KONTRAHENTA/OFERENTA/ZLECENIODAWCY/ZLECENIOBIORCY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
W „FIZJOKLINIKA” S.C. ARKARIUSZ SOSNOWSKI I MACIEJ BROŻYŃSKI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

1. Administrator Danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arkadiusz Sosnowski i Maciej Brożyński działający jako wspólnicy „Fizjoklinika” spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 c; 02 – 002 Warszawa.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Joanna Obara, tel. + 48 509 216 445

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawiania lub przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, a w przypadku zawarcia umowy: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym.

Konsekwencje niepodania danych mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

4. Komu możemy przekazywać dane?

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty – dane przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom.
Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane, zaś w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy – dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. Przysługuje Pani/Panu nadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.