1. Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z Karnetów na zabiegi fizjoterapeutyczne/ rehabilitacyjne oferowane przez Fizjoklinikę.
2. Fizjoklinika umożliwia nabycie prawa do wykorzystania przez Pacjenta serii stanowiącej 5 (pięć) lub 10 (dziesięć) zabiegów fizjoterapeutycznych/rehabilitacyjnych płatnych jednorazowo z góry określanej mianem Karnetu wizyt indywidualnych.
3. Okres, w którym można wykorzystać Karnet to: 3 miesiące od momentu zakupu.
4. W celu wykorzystania Karnetu należy umówić w Fizjoklinice wizytę na wykonanie zabiegu rehabilitacyjnego w ramach wykupionej serii.
5. Zabieg można odwołać do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zaplanowaną wizytę.
6. W przypadku braku odwołania wizyty po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego zaplanowaną wizytę, opłata za usługę zostanie pobrana bez możliwości zrealizowania usługi w innym terminie.
7. Cena zabiegu w Karnecie jest niższa od ceny zabiegu opłacanego pojedynczo.
8. Płatność za Karnet jest pobierana przy pierwszej wizycie.
9. Nabywca Karnetu może go wykorzystać osobiście albo wskazać w chwili jego nabycia inną osobę uprawnioną do wykorzystania Karnetu.
10. Karnety nie podlegają zwrotowi.
11. Karnet może być wykorzystywany wyłącznie przez jedną osobę.
12. Wystawiony przez Fizjoklinikę Karnet nie może być przedmiotem dalszego obrotu prawnego.
13. W przypadku nierealizowania przez Pacjenta prawa do wykorzystania serii obejmującej 5 lub 10 (dziesięć) zabiegów rehabilitacyjnych w całości bądź w części w określonym w Karnecie terminie wartość Karnetu nie podlega zwrotowi i nie jest wymieniany na środki pieniężne.
14. Okres obowiązywania karnetu może zostać przedłużony, gdy w trakcie realizacji pakietu pacjent nie będzie mógł poddać się zabiegom ze względów zdrowotnych. Wówczas pacjent musi przedstawić okoliczności oraz opinie specjalisty w celu wydłużenia tego okresu. W takim przypadku Fizjoklinika dopuszcza, bez dodatkowej opłaty, przedłużenie okresu na wykorzystanie Karnetu.
15. Zmiana okresu realizacji karnetu ze względu na sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
16. Fizjoklinika zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby o zmianę terminu realizacji pakietu w przypadku gdy pacjent nie przedstawi rzetelnej opinii specjalistycznej lub innych elementów świadczących o braku możliwości zrealizowania karnetu w terminie.
17. Fizjoklinika zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z Karnetu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej: www.fizjoklinika.pl
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Fizjokliniki lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.