Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1. Przedmiotem Umowy jest wynajęcie Najemcy następującego Sprzętu Medycznego,
o specyfikacji przytoczonej w punkcie 2 niniejszej umowy, stanowiącego własność Wynajmującego, na warunkach wskazanych w dalszej części dokumentu.
2. Nazwa Sprzęt Medyczny odnosi się do zestawu urządzeń, które zostaną na mocy niniejszej umowy wynajęte Klientowi

  • Elektrostymulator TENS wraz z akcesoriami:
  • etui,
  • akumulator,
  • kable – 2szt.,
  • instrukcja obsługi,

3. Przy wydaniu jak i zwrocie Sprzętu Medycznego Najemcy zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy zawierający opis stanu Sprzętu Medycznego.
4. Okres wynajmu Sprzętu Medycznego: 1 miesiąc
5. Opłaty za najem Sprzętu Medycznego to: 110 PLN (sto złotych) brutto za każde 30 dni wynajmu licząc od momentu podpisania niniejszej umowy.
6. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji wysokości 200 PLN (dwieście złotych) w dniu wynajmu Sprzętu Medycznego oraz podpisania Umowy.
7. Najemca zobowiązuje się zwrócić Sprzęt Medyczny (szczegółowo opisany w pkt. 2). w siedzibie Wynajmującego (Nowogrodzka 62c, Warszawa) w stanie zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym w dniu zawarcia niniejszej umowy.
8. W przypadku zwrotu Sprzętu Medycznego w stanie niezgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym, wpłacona przez Najemcę kaucja opisana w punkcie 6 zostanie zatrzymana przez Wynajmującego.
9. Najemca zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i do zwrotu Sprzętu Wynajmującemu w terminie wskazanym w Umowie, nieuszkodzonego i sprawnego pod rygorem zatrzymania wpłaconej kaucji na poczet naprawy lub zakupu nowego Sprzętu Medycznego. Klient nie może dokonywać samowolnie żadnych napraw Sprzętu Medycznego.
10. Za każdy dzień opóźnienia zwrotu Sprzętu Medycznego przez Najemcę , Wynajmujący ma prawo do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie w wysokości 15 PLN za dzień (piętnaście złotych).
11. W przypadku utraty lub zepsucia Sprzętu Wynajmujący tytułem odszkodowania ma prawo do zatrzymania kwoty kaucji opisanej w punkcie 6 Umowy wpłaconej przez Najemcę.
12. Wynajmujący ma prawo do potrącenia kwot należnych mu za nieterminowy zwrot Sprzętu Medycznego przez Najemcę z kwoty kaucji opisanej w punkcie 6 Umowy.
13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Klienta
i jeden dla Wynajmującego.